Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

Mukařovského studie

Jan Mukařovský: Studie I., II.

Brno, Host 2000, 2001.

 


Ve čtvrtém a pátém svazku edice nakladatelství Host jsme se konečně dočkali titulů hodných označení Strukturalistická knihovna. Miroslav Červenka a Milan Jankovič sestavili dvousvazkový výbor z prací Jana Mukařovského, který se poprvé pokouší postihnout svým výběrem celý rozsah jeho díla. Vycházejí zde Mukařovského zásadní práce zestetiky, obecné teorie umění, z teorie literatury i z poetiky.

K tomuto „poprvé" je třeba připojit několik poznámek. Vydávání Mukařovského díla má svou historii. Jen několik prací vydal knižně sám autor (např. habilitaci Máchův Máj. Estetická studie, 1929, či studii Estetická funkce, norma, a hodnota jako sociální fakty, 1936), jinak publikoval převážně v časopisech asbornících. Své nejvýznamnější texty z oblasti literární teorie shrnul v roce 1941 do dvousvazkového výboru Kapitoly z české poetiky. Po válce v roce 1948 vyšlo rozšířené třísvazkové vydání pod stejným titulem. Z tohoto autorova vlastního výboru vycházel v šedesátých letech i Květoslav Chvatík při sestavování souboru Studie z poetiky, který ovšem vyšel až v roce 1982 (a jako sestavovatelka je uvedena Hana Mukařovská). Jako protiváhu výboru z pouze literárněvědných textů Květoslav Chvatík uspořádal a v roce 1966 vydal rozsáhlý výbor z Mukařovského prací z oboru estetiky a teorie umění pod titulem Studie z estetiky. Druhé vydání v roce 1971 vyšlo bez podstatných změn, snad jen přibyl jmenný rejstřík. Ještě v roce 1971 vyšel, již spotížemi, doplňující soubor textů s názvem Cestami poetiky a estetiky, který uspořádali Květoslav Chvatík a Bohumil Svozil, přinášející z velké části texty dosud publikované jen časopisecky či v překladech, nebo dokonce publikované zde poprvé z autorových rukopisů.

Nynější dvousvazkové vydání je tedy pátým (resp. šestým, počítáme-li první a druhé vydání Kapitol z české poetiky zvlášť) edičním počinem ve vydávání děl Jana Mukařovského. Kromě toho, co již bylo zmíněno (že se snaží postihnout poprvé celou oblast Mukařovského díla), nepřináší tato edice nic nového — nového ani v jednom ze tří možných významů slova: není tu publikován žádný nový Mukařovského text z rukopisu, který dosud nebyl otištěn, není tu ani nově v češtině publikován žádný překlad Mukařovského textu, jenž byl dosud dostupný pouze v překladu do cizího jazyka, a není tu dokonce ani zařazen žádný nový text, který by nebyl v předchozích výborech a který by byl obtížně dostupný pouze v původním časopiseckém či sborníkovém vydání. To nemusí být nutně na škodu, neboť žádný z předchozích výborů již není ke koupi, nicméně pro toho, kdo vlastní všechna čtyři předchozí vydání Mukařovského, by byl nákup těchto dvou svazků zbytečnou investicí.

První svazek obsahuje texty týkající se obecné teorie umění a estetiky a čerpá především ze Studií z estetiky, několik obecných textů o strukturalismu je přejato z Kapitol zčeské poetiky a z knihy Cestami poetiky aestetiky. Dále jsou tu dva krátké oddíly, jeden věnovaný estetice divadla a filmu, druhý dvěma osobnostem a jednomu dílu, jež Mukařovského podněcovaly či inspirovaly. Bohužel, zcela se vytratil soubor textů (publikovaných ve Studiích z estetiky) o výtvarném umění, jak praví editoři v komentáři: „pro nedostatek místa". Druhý svazek obsahuje práce z oblasti teorie literatury a poetiky aje v podstatě (až na dva texty) redukovanou reedicí Studií z poetiky. Oba svazky byly důkladně kriticky připraveny k vydání, všechny ediční zásahy do textů popisuje v obou svazcích vyčerpávající ediční komentář, doplněný ještě u každého textu anotací. Ani jeden svazek ale neobsahuje žádnou předmluvu či doslov, žádný text věnovaný obecněji dílu Jana Mukařovského a vydání této edice, jejímu postavení v historii vydávání Mukařovského díla a tak dále. Navíc čtenář, jehož by četba zaujala a jenž by chtěl získat celkový přehled o Mukařovského díle, který poskytuje zpravidla bibliografie, je odkázán na dřívější vydání Studií z poetiky, kde je tato otištěna. Může si ji okopírovat. A také doplnit, protože sahá jen do roku 1982, kdy byla publikována. Od té doby vyšlo několik nových, dosud nepublikovaných Mukařovského textů (některé nejsou dokonce ani v Mackově bibliografii zahrnuty — například Mukařovského přednášky o Karlu Hynku Máchovi, které vydali v roce 1991 pod názvem Příklad poezie Milan Jankovič a Jaroslava Janáčková v nakladatelství Pražská Imaginace).

Přestože je vydání výboru z Mukařovského díla jistě chvályhodným činem a dosud jedním z nejsvětlejších okamžiků edice Strukturalistická knihovna, neubráníme se při listování knihami dalším pochybnostem. K výtkám, které nás mimoděk napadly již výše (proč chybí jakýkoli obecnější text o díle Jana Mukařovského a proč tu není otištěna dopl něná bibliografie), se přidávají další: proč nemohly být publikovány alespoň některé zoněch jedenácti textů o výtvarném umění (a architektuře), na které údajně „nebylo místo"? A proč nejsou ve druhém svazku takové texty jako „Jazyk spisovný a jazyk básnický" či „Polákova Vznešenost přírody"? Asi na ně také „nebylo místo".

Když se nad tím zamyslíme, dojdeme kotázce: o jaký druh edice vlastně sestavovatelům šlo? Podle omezenosti výběru bychom usuzovali na čtenářské vydání určené studentům a širší veřejnosti bez odborných ambicí. Tomu ale odporuje jednak absence doplňujících textů, které by čtenářům pomohly zařadit si Mukařovského a jeho dílo do širšího kontextu, přiblížit historii vydávání jeho díla, a koneckonců i onen rejstřík či alespoň nějaká přehlednější informace o Mukařovského díle. Pokud bychom podle důkladnosti editorského zpracování usuzovali na kritické vydání, určené odborníkům, zarazí nás absence doplněné bibliografie a omezený rozsah takového výběru. Řečeno jasně: proč už někdo konečně nevydá souborné Mukařovského dílo, přinejmenším v tom rozsahu, v jakém bylo až doposud roztroušeně otištěno? (Tedy pomineme-li existenci pozůstalosti v Literárním archivu PNP v Praze, kde se nacházejí například rukopisy Mukařovského univerzitních přednášek z let 1928 až 1934 — bližší informace viz „Zpráva o literární pozůstalosti Jana Mukařovského" Miroslava Procházky, otištěná v publikaci Jan Mukařovský: Básnická sémantika, Praha 1995.)

Na závěr už tedy jen drobná vysvětlivka ohledně výrazu editorů „pro nedostatek místa". Tato tajemná formulka se jistě nemůže týkat technických omezení — předchozí vydání obou svazků, tedy Studií z poetiky a Studií z estetiky, měla nesrovnatelně více textu anečinilo jim to žádné technické potíže. Vyjadřuje daleko spíš nedostatek peněz. Ten by se dal u nakladatelství, které je soukromým podnikem (na rozdíl od všech těch státních nakladatelství, která vydávala předcházející edice Mukařovského díla), jistě pochopit. Ale Mukařovského Studie I a II vyšly jako součást grantového projektu Strukturalistická knihovna, který financuje Ministerstvo kultury ČR. Takový projekt rozhodně nedostatkem financí netrpí, trpí ovšem způsobem jejich využívání. Kdyby se peníze utracené za vydání druhého a třetího svazku edice Strukturalistická knihovna investovaly do Mukařovského, mohli jsme se konečně (dvanáct let po listopadu 1989) dočkat kloudného vydání jeho díla.

 

Čestmír Pelikán

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker